Pozaformalnie o prawie

  • Published in NGOzone

30 listopada zakończyło się tygodniowe spotkanie młodych prawników i pracowników młodzieżowych z 8 europejskich krajów. Wspólne działania odbyły się w ramach międzynarodowego projektu „Law matter: building cooperation in legal education", którego celem było polepszenie edukacji prawnej młodzieży w Europie.

Edukacja szkolna wciąż nie nadąża za rozwijającym się systemem prawnym i postępem technologicznym. Duża cześć młodych ludzi posiada bardzo małe umiejętności praktyczne w zakresie prawa. W ramach przygotowań do projektu uczestnicy, poprzez internetową ankietę zbadali potrzeby młodzieży i kontekst instytucjonalny edukacji prawnej. Wyniki wskazały na częsty kontakt z edukacją prawną, która realizowana jest głównie na poziomie edukacji formalnej (szkoły, uczelnie wyższe). Wskazuje to na duże możliwości wykorzystania narzędzi edukacji pozaformlanej w polepszaniu edukacji prawnej w przyszłości.

Z tych powodów uczestnicy skupili się na budowaniu trwałego partnerstwa i poszukiwaniu i analizowaniu nowatorskich narzędzi edukacyjnych w zakresie prawa. Poprzez 5 intensywnych dni szkoleniowych, uczestnicy stworzyli bazę innowacyjnych metod nauczania, dostępną bezpłatnie pod adresem: https://padlet.com/instytut_laskiego/legal_tool_base

Ważnym aspektem projektu była współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi: Akademią WSB i Uniwersytetem Śląskim.

Współpraca z Akademią WSB, zaowocowała przeprowadzeniem warsztatów prawniczych i dniem otwartym Programu Erasmus+ w dniu 28 listopada 2018 r. Wraz z zaproszonymi gośćmi z lokalnych szkół uczestnicy projektu przeprowadzili warsztaty pozaformalne w różnych obszarach edukacji prawnej. Młodzi ludzie z 8 krajów wspólnie pracowali nad prawami człowieka, problemem migracji, ochrona dziedzictwa kulturowego i prawami seniorów. Warsztaty poprowadzili prawnicy i pracownicy młodzieżowi z sektora pozarządowego w Europie: Ivana Dankova z Association of Young Lawyers w Bułgarii, Martyna Kucharska-Staszel – ekspert edukacji prawnej, Daryna Kupriianova z European Students' Association for Cultural Heritage, Alina Prochasek – trener młodzieżowy i radca prawny Piotr Jaros. Kończąca wydarzenie dyskusja w formule open space pozwoliła na zbudowanie przyszłych partnerstw i wypracowanie nowych pomysłów na przyszłe projekty.

W ramach działań na Uniwersytecie Śląskim uczestnicy prowadzili warsztaty prawnicze „In the net of law” na Wydział Prawa i Administracji UŚ. Spotkanie zostało oparte zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego "world cafe", w podziale na 4 różne tematy związane z edukacją prawniczą:

- metoda prawnoporównawcza jako narzędzie edukacji pozaformlanej,

- międzynarodowy wymiar w edukacji prawnej,

- edukacja prawna - przegląd dobrych praktyk,

- jak skutecznie włączać przedstawicieli zawodów prawniczych w edukację prawną?

Uczestnikami byli prawnicy, studenci, pracownicy młodzieżowi, wolontariusze i przedstawiciele NGO z 10 krajów Europy. Warsztaty stanowiły zamknięcie projektu. W warsztatach wzięli udział zaproszeni eksperci prawa i edukacji pozaformlanej: Daryna Kupriianova z European Students' Association for Cultural Heritage, Martyna Kucharska – Staszel - trener edukacji prawnej, Alina Prochasek - ekspert edukacji pozaformlanej i Piotr Jaros Radca Prawny - przedstawiciel zawodów prawniczych.

Wszystkie powyższe działania networkingowe przyczyniły się do zbudowania trwałych partnerstw w przyszłości, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Obecnie trwają warsztaty prawnicze w krajach organizacji partnerskich. Najlpeszą metodą podzielenia się rezultatami jest właśnie zachęcenie młodzieży do praktycznej nauki prawa.

Projekt był finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Programu Erasmus+. Organizatorem był Instytut Prawa im. Jana Łaskiego (instytut-laskiego.org.pl), przy aktywnym wsparciu siedmiu partnerów.

Tags:

#lawmatter #ErasmusPlus #legaleducation #legalawareness #edukacjaprawna 

Facebook fanpage:

www.facebook.com/instytut.laskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Jaros
Author: Piotr JarosWebsite: www.prawowngo.pl
Piotr Jaros - radca prawny związany z NGO i menedżer fundacji. Zawodowo zajmuje się prawem oraz doradztwem biznesowym w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Prowadzi własną kancelarię radcy prawnego (www.4ngo-kancelaria.pl). Od 2010 roku zarządza Fundacją Europejskich Inicjatyw na Śląsku (www.feis.org.pl), której jest współtwórcą i fundatorem. Organizacja zajmuje się aktywizacją społeczną młodzieży i upowszechnianiem narzędzi ekonomii społecznej w lokalnym środowisku. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Stale współpracuje z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie usług prawnych, marketingu i wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju. W zakresie zarządzania, koordynował kilkanaście międzynarodowych projektów spotkań młodzieżowych, szkoleń i tworzenia sieci. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (broniąc pracę magisterską na temat ekonomii społecznej) oraz historię na Wydziale Nauk Społecznych tego samego Uniwersytetu. W 2016 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i pozytywnie zdał egzamin zawodowy, uzyskując tym samym tytuł radcy prawnego.
Artykuły Autora: