Regulamin korzystania z Serwisu w-centrum.pl

 

Serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.w-centrum.pl, jest wydawany przez Fundację Semper Art z siedzibą w Józefowie ul. Nowowiejska 5, 05-410 KRS 0000617106 REGON 36440368 NIP 5322059220 oraz Instytut Prawa im. Jana Łaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi ul. Ogrodowa 14, 41-250 KRS 0000699587  REGON 368513668 NIP 6252462507 Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu w-centrum.pl, w dalszej części określanym jako Serwis.

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów Regulaminu. Każdy korzystający z Serwisu ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rejestracją.
 2. Z Serwisu można korzystać w roli Użytkownika lub Redaktora. Korzystanie z Serwisu w roli Użytkownika nie wymaga uprzedniej rejestracji
 3. Serwis służy wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczanie tekstów i innych materiałów w poszczególnych działach prowadzonych przez Redaktorów.
 4. Użytkownicy i Redaktorzy korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązują są do:
  1. niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. korzystania w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników
  3. oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Właściciela Serwisu, Użytkowników oraz innych osób.

 § 2

REDAKTORZY I ZAMIESZCZANIE TREŚCI

 1. Warunkiem publikowania treści w Serwisie jest posiadanie statusu Redaktora. Do jego uzyskania konieczny jest bezpośredni kontakt z Wydawcą i wyrażenie przez Właściciela zgody na publikację.
 2. Redaktorem może być wyłącznie dorosła osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Wydawca rejestruje konto Redaktora wykorzystując podany przez niego adres e-mail, po wcześniejszym ustaleniu danych, którymi Redaktor zamierza się podpisywać. Ustalane jest również hasło, zabezpieczające konto- po zalogowaniu się do Serwisu Redaktor ma możliwość ustalenia własnego hasła. Dla zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta, nie należy udostępniać hasła osobom trzecim.
 4. Podany adres e-mail służy do komunikacji z Wydawcą Serwisu, przesyłania treści i wymiany informacji. Redaktor jest zobowiązany do poinformowania Właściciela o każdorazowej zmianie adresu.
 5. Rejestracja jest zakończona w momencie aktywacji konta przez Wydawcę Serwisu.
 6. Wydawcanie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość komunikacji z redaktorem za pośrednictwem podanego adresu e –mail.
 7. Brak odpowiedzi w przeciągu 30 dni kalendarzowych uprawnia Wydawcę do skasowania konta Redaktora oraz wszelkich zamieszczonych przez niego treści z Serwisu, o czym Redaktor zostanie dodatkowo poinformowany na 7 dni przed upływem powyższego terminu.
 8. Redaktor ma prawo do usunięcia swojego konta wraz / lub z zawartością przez niego przesłaną. Wymaga to złożenia oświadczenia woli w formie wiadomości e-mail.  Otrzymanie oświadczenia właściciel potwierdza zwrotną wiadomością e-mail. Właściciel jest zobowiązany do usunięcia danych podanych przez Użytkownika w ciągu 30 dni od wysłania potwierdzającej wiadomości. Zastrzega się, iż część z danych może nadal widnieć w archiwach przeglądarek internetowych i innych Serwisach gromadzących informacje, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa bądź dobrych obyczajów Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wprowadzonych przez Redaktora treści. W szczególności Redaktorom zabrania się umieszczania treści:
  1. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. będących reklamą lub zawierających treści typu „spam”,
  3. mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Serwisu,
  4. zawierających złośliwe oprogramowanie lub wirusy,
  5.  zawierające dane osobowe osób trzecich,
  6. na umieszczenie których ich autor nie wyraził wyraźnej zgody w utrwalonej formie (na piśmie, w formie wiadomości e-mail) i której Redaktor nie może okazać na żądanie Wydawcy.
  7. treści niezwiązanych z tematyką portalu,
  8. treści nie zaakceptowanych przez Wydawcę, ze względu na braki redakcyjne, gramatyczne, stylistyczne i ogólnie rozumianą niską jakość tekstu.
 1. Wydawca ma prawo wprowadzać zmiany we wprowadzonych treściach wyłącznie w celu ujednolicenia stylistyki i utrzymaniu porządku w Serwisie. . Takie same zasady stosuje się odpowiednio w przypadku grafik umieszczonych przez Redaktorów.
 2. Poprzez rejestrację w Serwisie Redaktor upoważnienia Wydawcę do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz przyjmuje do wiadomości pouczenie o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Bez uprzedniej zgody Wydawca, Redaktor nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu.
 4. Redaktor jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień drogą korespondencji elektronicznej, w przypadku mogących się pojawić wątpliwości pod rygorem usunięcia wątpliwej treści.
 1. Z ważnych przyczyn umowa pomiędzy Wydawcą, a Redaktorem może zostać rozwiązana przez Wydawcę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu Wydawca składa odpowiednie oświadczenia woli w formie wiadomości e-mail, na adres zgodnie z pkt. 2 i 3.

 § 3

UŻYTKOWNICY I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 2. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Serwisu, lub ich publikacja może zostać wstrzymana czasowo, do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji. Właściciel informuje o przyczynach usunięcia wyłącznie na wyraźne życzenie Użytkownika, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Serwisu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
 5. Serwis świadczy wszystkie usługi bezpłatnie.
 6. Z usług Serwisu może skorzystać każdy pod warunkiem przyłączenia do sieci Internet i korzystania z obsługującej Serwis przeglądarki internetowej w wersji obsługującej Serwis (aktualny wykaz jest podany na stronie Serwisu). Korzystanie z usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed wyszukiwaniem istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu.
 7. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 8. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pomocą narzędzi online, zgodnie z instrukcjami przewidzianymi przez Właściciela i zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Wszystkie pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu w celach statystycznych, oraz w celu usprawnienia funkcjonalności i atrakcyjności Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookie przez Serwis.
 10. Serwis zbiera adresy IP Użytkowników i Redaktorów, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używane przeglądarki oraz systemy operacyjne, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

 § 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wydawca i Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami itp.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Redaktora spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami itp.
 5. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie przez Redaktorów.
 6. Redaktor zamieszcza i rozpowszechnia treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Wydawcę ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 7. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji usług, wynikającą z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.
 1. W przypadku wystąpienia: konieczności konserwacji technicznej lub informatycznej Serwisu, awarii technicznej lub innego zdarzenia spowodowanego siłą wyższą albo bezprawnym działaniem, których skutkiem będzie czasowe wyłączenie Serwisu, Wydawca Serwisu niezwłocznie podejmie niezbędne kroki do ponownego uruchomienia Serwisu. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu w okresie spowodowanym powyższymi zdarzeniami.

  § 5

ZMIANY REGULAMINU I WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, REKLAMACJE

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników i Redaktorów. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: oprogramowania przeznaczonego do świadczenia usług, szaty graficznej, form i zakresu korzystania z usług lub poszczególnych funkcjonalności.
 2. W przypadku likwidacji Serwisu, Wydawca poinformuje o likwidacji poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronie Serwisu.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. Wydawca Serwisu poinformuje o rezygnacji z udostępniania poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronie Serwisu
 4. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej kontakt@w-centrum.pl.
 5. Wydawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Wydawca Serwisu niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 14 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 7. Wydawca Serwisu zawiadamia o zmianie Regulaminu Redaktorów poprzez wysłanie stosownego komunikatu na podane przez nich adresy e-mail. Dalsze korzystanie przez Użytkownika i Redaktora z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu
 8. W przypadku braku akceptacji przez Redaktora zmian Regulaminu, Redaktor może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

  § 6

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu.
 2. Wydawca zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Wydawcy jest zabronione.
 3. Redaktor, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Wydawcy na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tychże materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
 1. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem prowadzonego Serwisu,
 2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej komputerów i innych urządzeń technicznych, w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz jego promocji.
 1. Licencja ta obejmuje prawo wykorzystania fragmentów lub całości materiałów do promocji Serwisu w formie tzw. „zajawek” umieszczanych w serwisach społecznościowych, w szczególności za pośrednictwem: Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram.

   § 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wydawca Serwisu zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail Redaktorów.
 2. Wydawca Serwisu nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych e-maili z reklamami produktów lub usług.
 1. Wydawca Serwisu gromadzi dane, w tym dane osobowe podmiotów, będących Redaktorami Serwisu wyłącznie w celach technicznych związanych z obsługą formalną tych podmiotów. W tym zakresie pełni rolę administratora danych. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 3. Użytkownik i Redaktor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usług Serwisu.
 4. Wydawca Serwisu ma prawo do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie reklam lub ogłoszeń innych podmiotów, także w taki sposób, że będą one częściowo zasłaniać treści Użytkowników.
 5. Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu (technicznych i graficznych) należą do Wydawcy Serwisu, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych innych podmiotów. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do Wydawcy Serwisu.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług jest miejsce właściwe dla Wydawcy Serwisu.
 7. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 Osoby fizyczne i prawne, zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Wydawcą, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy- kontakt@w-centrum.pl 

Regulamin portalu w-centrum.pl