Pozaformalnie o zdrowiu - wywiad z Martyną Jaros

Martyna Jaros - prezeska Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Profilaktyki HOPP z Opola (hopp.org.pl) od początku jego istnienia, czyli od 2012 roku. Z wykształcenia jest specjalistką Zdrowia Publicznego. Od wielu lat pełni rolę koordynatora projektów międzynarodowych (wymian młodzieży, seminariów i szkoleń). Jest liderem młodzieżowym, pracuje z młodzieżą oraz innymi pracownikami młodzieżowymi.

  1. W jaki sposób narodził się pomysł projektu?

W ramach działalności stowarzyszenia od kilku lat promujemy prozdrowotne postawy wśród młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez różnego rodzaju aktywności, w tym realizowanie projektów młodzieżowych o zasięgu międzynarodowym. Wymiany młodzieży to doskonała okazja do zgłębienia tematyki zdrowia oraz zapoczątkowanie zmiany postaw zdrowotnych. W trakcie wieloletniej pracy międzynarodowej, udało nam się wypracować stałe partnerstwa z organizacjami działającymi w podobnym obszarze. Dlatego w projekcie znalazły się: Bulgarian Sports Development Association (Bulsport), promująca zdrowy styl życia poprzez aktywności sportowe, oraz Social Policy and Action Organization (SPAO), kładąca nacisk na zdrowie w wymiarze społecznym. Nasze doświadczenia w pracy z młodzieżą metodami pozaformalnymi znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie o tematyce zdrowotnej.

  1. Jak pozyskaliście Państwo partnerów? Czy aby nim zostać, obowiązywały jakieś szczególne parametry i zakresy działalności w organizacjach?

Partnerstwo z organizacjami: Bulsport z Bułgarii oraz SPAO z Cypru to efekt wieloletniej współpracy w ramach realizowania wspólnych projektów młodzieżowych. Kontakt z Prezeskami: Ifigenią Katchie oraz Joanną Dochevską był bardzo dobry od samego początku współpracy. Łączyły nas podobne doświadczenia oraz podobne cele. Było to dla nas oczywiste, że chcemy razem pracować, a ten projekt pozwoli nam na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami.

  1. Jak wyglądała i wygląda realizacja projektu na co dzień?

Codzienna praca w roli koordynatora skupiała się na bieżącym zarządzaniu oraz kontaktem z organizacjami partnerskimi. Każdy nowy dzień, tydzień czy miesiąc stawiał przed nami nowe wyzwania. W naszym projekcie założyliśmy zorganizowanie 4 spotkań roboczych. Pierwsze z nich zorganizowaliśmy w Opolu, drugie i czwarte zostały zorganizowane przez bułgarskiego partnera - w Sofii, a trzecie - w Larnace na Cyprze. Spotkania służyły nam do wytyczania zadań, podziału obowiązków oraz podsumowania dotychczasowych aktywności. Najważniejszym elementem łączącym zasięg międzynarodowy z lokalnym było szkolenie, które odbyło się w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Podczas kilku intensywnych dni liderzy młodzieżowi z wszystkich 3 krajów partnerskich poznali modułową metodę oraz mieli okazję wdrożyć ją w swoich organizacjach: w Opolu, Sofii oraz Nikozji. Poza spotkaniami trwały prace nad najważniejszą częścią projektu - modułami pozaformalnej edukacji zdrowotnej, które znalazły się na platformie startnow-learning.eu, w publikacji projektowej „How to promote health in non-formal methods among youth” oraz w wymiarze bardziej praktycznym - na platformie e-learningowej. Nasza praca skupiała się na codziennym kontakcie, wymianie doświadczeń i pomysłów na realizację poszczególnych zadań. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani ze współpracy z organizacjami partnerskimi, gdyż każda z nich wniosła do projektu bardzo wiele.

  1. Co stanowiło dla Państwa największe wyzwanie przy przeprowadzeniu projektu, w kontekście współpracy z partnerami międzynarodowymi?

Największym wyzwaniem w projektach na szczeblu współpracy międzynarodowej to zawsze różnice kulturowe. Dzięki naszej wcześniejszej współpracy mieliśmy tego świadomość. Podczas projektu postanowiliśmy przekuć obecność tych różnic w sukces. Dlatego też podkreśliliśmy w publikacji, iż moduły wypracowane przez organizacje partnerskie różnią się między sobą, co nie oznacza, że któreś są lepsze czy gorsze - są po prostu inne, przez wzgląd na odmienne podłoże historyczne, kulturowe oraz osobiste doświadczenia.

  1. Czy macie Państwo w planach podejmowanie podobnych inicjatyw w przyszłości, lub rozszerzenie projektu „Start now” na kolejne edycje, lub działania?

Moduły okazały się sukcesem. Ich wdrożenie, wprowadzenie w życie wielu organizacji pozwoliło na ocenę ich praktyczności. Ponadto, w ramach projektu przeprowadziliśmy dogłębne badanie ankietowe. Na pytania odnośnie edukacji zdrowotnej oraz pozaformalnej odpowiadali nasi beneficjenci - tak pracownicy młodzieżowi jak i uczestnicy biorący udział w warsztatach z wykorzystaniem modułów. Ankiety były zbierane przed oraz po implementacji metody, co pozwoliło na porównanie doświadczeń uczestników. Druga wersja ankiety zawierała dodatkowo ocenę samej metody, w tym szanse na jej powodzenie. Śmiało możemy stwierdzić, że moduły to narzędzie uniwersalne i innowacyjne, zachęcające młodzież do zgłębiania tematyki zdrowia publicznego. Nasze stowarzyszenie jest obecnie partnerem projektu (podobnie jak Start Now! jest to partnerstwo strategiczne Programu Erasmus+), „React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work”. Projekt wykorzystuje metodę modułów, tym razem by uczyć organizacje wdrażania polityk przeciwdziałających przemocy seksualnej. Jest to w pewnym sensie kontynuacja współpracy. Ponadto, nasze organizacje stanowią Centra Edukacji Pozaformalnej. To oznacza, że promujemy metody edukacji pozaformalnej. mamy też możliwość certyfikowania następnych organizacji w celu popularyzacji edukacji pozaformalnej oraz samych modułów.

  1. Gdybyście mieli Państwo w kilku zdaniach przekonać młodzież do czynnego uczestnictwa w tego rodzaju projektach, podkreślając ich wagę i potrzebę, oraz do innych działań na rzecz profilaktyki zdrowia, jak by one brzmiały?

Edukacja pozaformalna stanowi wielką siłę w całym systemie edukacji. Nie skupia się jedynie na przekazywaniu wiedzy, a w szczególności na wymianie doświadczeń, które wpływają na zmianę postaw i rozwój umiejętności miękkich. Ponadto, projekty międzynarodowe to okazja do poznawania kultur innych krajów oraz rozwoju osobistego. To wszystko oferuje edukacja pozaformalna, której tak brakuje w formalnym systemie edukacji dzieci i młodzieży.

  1. Jakie kolejne plany szykują się do realizacji w Państwa Stowarzyszeniu?

Nasze plany to przede wszystkim dalsze funkcjonowanie NECów, czyli Centrów Edukacji Pozaformalnej, oraz popularyzacja modułów podczas organizowanych przez nas projektów. W obecnej chwili skupiamy się także na projekcie „React-Act-Prevent”, w ramach którego pracujemy nad modułami, mającymi pomóc we wszelkiego typu akcjach przeciwdziałania przemocy seksualnej. Bliskie naszemu sercu stają się tematy związane ze zdrowiem środowiskowym, w tym na celowniku znajdują się projektu promujące postawy proekologiczne.

 Wywiad przeprowadziła Aleksandra Żórawska.

 

Projekt "Start now” (http://startnow-erasmus.eu/) to partnerstwo strategiczne na rzecz promocji zdrowia wśród młodzieży, realizowane w ramach programu ERASMUS+. Głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży w każdym wieku. Projekt realizowany był w latach 2017 - 2018 w trzech krajach europejskich: Polsce, Bułgarii i na Cyprze. W trakcie jego trwania w różnego rodzaju organizacjach młodzieżowych wdrażane były innowacyjne metody edukacji pozaformalnej na temat świadomości zdrowotnej. Tak, aby w naturalny sposób zmieniać postawy ludzi młodych na wieloaspektowe kwestie promujące zdrowy styl życia. Efektem tych aktywności było wypracowanie innowacyjnych i pozaformalnych metod pracy z młodzieżą, opartych na systemie modułowym, które wdrażane będą w różnych organizacjach i instytucjach w krajach odbywania się  projektu.  Metody będą wdrażane za pośrednictwem Centrów Edukacji Pozaformalnej (Non formal Education Center – NEC), którymi będą zarządzać organizacje partnerskie. Rezultatem wdrożonej metody jest zmiana postaw młodzieży na bardziej prozdrowotne oraz poszerzenie świadomości w obszarze promocji zdrowia. Efektem aktywności jest innowacyjna pozaformalna metoda pracy z młodzieżą, oparta na systemie modułowym, która zostanie wdrożona w różnych organizacjach i instytucjach w krajach projektu (http://startnow-learning.eu/).

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu było Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki HOPP z Opola (hopp.org.pl), którego głównymi celami jest m.in. zwiększanie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej, aktywizacja  i edukacja społeczna prowadzona w tym kierunku, wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ze szczególnym nastawieniem na problematykę zdrowia publicznego.

 

Add a comment
  • Piotr Jaros
  • Kategoria: NGOzone
  • Odsłony: 520

Pozaformalnie o prawie

30 listopada zakończyło się tygodniowe spotkanie młodych prawników i pracowników młodzieżowych z 8 europejskich krajów. Wspólne działania odbyły się w ramach międzynarodowego projektu „Law matter: building cooperation in legal education", którego celem było polepszenie edukacji prawnej młodzieży w Europie.

Edukacja szkolna wciąż nie nadąża za rozwijającym się systemem prawnym i postępem technologicznym. Duża cześć młodych ludzi posiada bardzo małe umiejętności praktyczne w zakresie prawa. W ramach przygotowań do projektu uczestnicy, poprzez internetową ankietę zbadali potrzeby młodzieży i kontekst instytucjonalny edukacji prawnej. Wyniki wskazały na częsty kontakt z edukacją prawną, która realizowana jest głównie na poziomie edukacji formalnej (szkoły, uczelnie wyższe). Wskazuje to na duże możliwości wykorzystania narzędzi edukacji pozaformlanej w polepszaniu edukacji prawnej w przyszłości.

Z tych powodów uczestnicy skupili się na budowaniu trwałego partnerstwa i poszukiwaniu i analizowaniu nowatorskich narzędzi edukacyjnych w zakresie prawa. Poprzez 5 intensywnych dni szkoleniowych, uczestnicy stworzyli bazę innowacyjnych metod nauczania, dostępną bezpłatnie pod adresem: https://padlet.com/instytut_laskiego/legal_tool_base

Ważnym aspektem projektu była współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi: Akademią WSB i Uniwersytetem Śląskim.

Współpraca z Akademią WSB, zaowocowała przeprowadzeniem warsztatów prawniczych i dniem otwartym Programu Erasmus+ w dniu 28 listopada 2018 r. Wraz z zaproszonymi gośćmi z lokalnych szkół uczestnicy projektu przeprowadzili warsztaty pozaformalne w różnych obszarach edukacji prawnej. Młodzi ludzie z 8 krajów wspólnie pracowali nad prawami człowieka, problemem migracji, ochrona dziedzictwa kulturowego i prawami seniorów. Warsztaty poprowadzili prawnicy i pracownicy młodzieżowi z sektora pozarządowego w Europie: Ivana Dankova z Association of Young Lawyers w Bułgarii, Martyna Kucharska-Staszel – ekspert edukacji prawnej, Daryna Kupriianova z European Students' Association for Cultural Heritage, Alina Prochasek – trener młodzieżowy i radca prawny Piotr Jaros. Kończąca wydarzenie dyskusja w formule open space pozwoliła na zbudowanie przyszłych partnerstw i wypracowanie nowych pomysłów na przyszłe projekty.

W ramach działań na Uniwersytecie Śląskim uczestnicy prowadzili warsztaty prawnicze „In the net of law” na Wydział Prawa i Administracji UŚ. Spotkanie zostało oparte zorganizowane w formie panelu dyskusyjnego "world cafe", w podziale na 4 różne tematy związane z edukacją prawniczą:

- metoda prawnoporównawcza jako narzędzie edukacji pozaformlanej,

- międzynarodowy wymiar w edukacji prawnej,

- edukacja prawna - przegląd dobrych praktyk,

- jak skutecznie włączać przedstawicieli zawodów prawniczych w edukację prawną?

Uczestnikami byli prawnicy, studenci, pracownicy młodzieżowi, wolontariusze i przedstawiciele NGO z 10 krajów Europy. Warsztaty stanowiły zamknięcie projektu. W warsztatach wzięli udział zaproszeni eksperci prawa i edukacji pozaformlanej: Daryna Kupriianova z European Students' Association for Cultural Heritage, Martyna Kucharska – Staszel - trener edukacji prawnej, Alina Prochasek - ekspert edukacji pozaformlanej i Piotr Jaros Radca Prawny - przedstawiciel zawodów prawniczych.

Wszystkie powyższe działania networkingowe przyczyniły się do zbudowania trwałych partnerstw w przyszłości, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Obecnie trwają warsztaty prawnicze w krajach organizacji partnerskich. Najlpeszą metodą podzielenia się rezultatami jest właśnie zachęcenie młodzieży do praktycznej nauki prawa.

Projekt był finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Programu Erasmus+. Organizatorem był Instytut Prawa im. Jana Łaskiego (instytut-laskiego.org.pl), przy aktywnym wsparciu siedmiu partnerów.

Tags:

#lawmatter #ErasmusPlus #legaleducation #legalawareness #edukacjaprawna 

Facebook fanpage:

www.facebook.com/instytut.laskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment
  • Piotr Jaros
  • Kategoria: NGOzone
  • Odsłony: 464
Organizacja Trzeciego Sektora - definicja

Organizacja trzeciego sektora. Czym jest? Wprowadzenie

Departament Pożytku Publicznego określa trzeci sektor w taki sposób: „Trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych. To określenie pochodzi z języka angielskiego i nawiązuje do podziału aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też niekiedy jako sektor...

Add a comment
  • Aleksandra Żórawska
  • Kategoria: NGOzone
  • Odsłony: 1090

Co to w ogóle znaczy NGO?

Sam skrót każdy może sobie z łatwością odnaleźć w sieci. Zgodnie z Wikipedią, NGO oznacza organizacje pozarządową od angielskiego skrótu non-government organization. Dodatkowo wiki od razu podsuwa nam definicję, zgodnie z którą jest to organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. Ta ogólna definicja niewiele...

Add a comment
  • Piotr Jaros
  • Kategoria: NGOzone
  • Odsłony: 1652

Ekonomia społeczna?

Można wyróżnić dwa modele.: „starą” ekonomię społeczną i „nową” ekonomię społeczną. Jak sama nazwa wskazuje stara ekonomia społeczna nawiązuje do jej znaczenia z XIX i XX wieku i związana jest z szeroko rozumianym ruchem spółdzielczym. Natomiast nową ekonomię społeczną stanowią podmioty nastawione na integrację zawodową osób wykluczonych z rynku pracy (min.: spółdzielnie...

Add a comment
  • Piotr Jaros
  • Kategoria: NGOzone
  • Odsłony: 4621