Regulamin korzystania z Serwisu w-centrum.pl

Serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.w-centrum.pl, jest wydawany przez: Fundację Semper Art z siedzibą w Józefowie, ul. Nowowiejska 5, 05-410, KRS 0000617106, REGON 364403687, NIP 5322059220 (dalej jako Fundacja) oraz Instytut Prawa im. Jana Łaskiego spółka z o. o. z siedzibą w Czeladzi, przy ul. Ogrodowa 15, 41-250, KRS: 0000699587, REGON: 368513668, NIP: 6252462507 (dalej jako: Spółka), dalej zwanych łącznie jako: Właściciel Serwisu.

Niniejszy Regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu w-centrum.pl, w dalszej części określanym jako Serwis. Kontakt z Właścicielem Serwisu możliwy jest poprzez: e-mail: kontakt@w-centrum.pl lub powyższe adresy pocztowe.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów Regulaminu. Każdy korzystający z Serwisu ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed rejestracją.
 2. Z Serwisu można korzystać w roli Użytkownika lub Redaktora. Korzystanie z Serwisu w roli Użytkownika nie wymaga uprzedniej rejestracji.
 3. Serwis służy wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczanie tekstów i innych materiałów w poszczególnych działach prowadzonych przez Redaktorów.
 4. Użytkownicy i Redaktorzy korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające z Serwisu zobowiązują są do:
  1. niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. korzystania w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników
  3. oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Właściciela Serwisu, Użytkowników oraz innych osób.

§ 2

REDAKTORZY I ZAMIESZCZANIE TREŚCI

 1. Warunkiem publikowania treści w Serwisie jest posiadanie statusu Redaktora. Do jego uzyskania konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie i zawarcie umowy z Właścicielem Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu jest uprawniony do nadawania statutu redaktora niezależnie od spełnienia warunków wymienionych w ust. 1.
 3. Redaktorem może być wyłącznie dorosła osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Podczas rejestracji Redaktor wybiera swoją nazwę (nick), którym zamierza się podpisywać oraz hasło, zabezpieczające konto, podaje także identyfikujący go adres e-mail, płeć oraz datę urodzenia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta, nie należy udostępniać hasła osobom trzecim.
 5. Podany adres e-mail służy do komunikacji z właścicielem Serwisu, przesyłania treści i wymiany informacji. Redaktor jest zobowiązany do poinformowania Właściciela o każdorazowej zmianie adresu.
 6. Rejestracja jest zakończona w momencie aktywacji konta przez Właściciela Serwisu.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość komunikacji z redaktorem za pośrednictwem podanego adresu e –mail.
 8. Brak odpowiedzi w przeciągu 30 dni kalendarzowych uprawnia Właściciela do skasowania konta Redaktora oraz wszelkich zamieszczonych przez niego treści z Serwisu, o czym Redaktor zostanie dodatkowo poinformowany na 7 dni przed upływem powyższego terminu.
 9. Redaktor ma prawo do usunięcia swojego konta wraz / lub z zawartością przez niego przesłaną. Wymaga to złożenia oświadczenia woli w formie wiadomości e-mail. Otrzymanie oświadczenia właściciel potwierdza zwrotną wiadomością e-mail. Właściciel jest zobowiązany do usunięcia danych podanych przez Użytkownika w ciągu 30 dni od wysłania potwierdzającej wiadomości. Zastrzega się, iż część z danych może nadal widnieć w archiwach przeglądarek internetowych i innych Serwisach gromadzących informacje, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa bądź dobrych obyczajów Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia wprowadzonych przez Redaktora treści. W szczególności Redaktorom zabrania się umieszczania treści:
  1. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. będących reklamą lub zawierających treści typu „spam”,
  3. mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Serwisu,
  4. zawierających złośliwe oprogramowanie lub wirusy,
  5. zawierające dane osobowe osób trzecich,
  6. na umieszczenie których ich autor nie wyraził wyraźnej zgody w utrwalonej formie (na piśmie, w formie wiadomości e-mail) i której Redaktor nie może okazać na żądanie Właściciela.
  7. treści niezwiązanych z tematyką portalu,
  8. treści nie zaakceptowanych przez Właściciela, ze względu na braki redakcyjne, gramatyczne, stylistyczne i ogólnie rozumianą niską jakość tekstu.
 11. Właściciel ma prawo wprowadzać zmiany we wprowadzonych treściach wyłącznie w celu ujednolicenia stylistyki i utrzymaniu porządku w Serwisie i nie mogą prowadzić do istotnych zmian treści. Takie same zasady stosuje się odpowiednio w przypadku grafik umieszczonych przez Redaktorów.
 12. Redaktor upoważnienia Właściciela do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz przyjmuje do wiadomości pouczenie o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 13. Bez uprzedniej zgody Właściciela, Redaktor nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu.
 14. Redaktor jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień drogą korespondencji elektronicznej, w przypadku mogących się pojawić wątpliwości pod rygorem usunięcia wątpliwej treści.
 15. Z ważnych przyczyn umowa pomiędzy Właścicielem, a Redaktorem może zostać rozwiązana przez Właściciela za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W tym celu Właściciel składa odpowiednie oświadczenia woli w formie wiadomości e-mail, na adres zgodnie z ust. 4 i 5, lub inny podany w ramach porozumienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 3

UŻYTKOWNICY I WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 2. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Serwisu, lub ich publikacja może zostać wstrzymana czasowo, do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji. Właściciel informuje o przyczynach usunięcia wyłącznie na wyraźne życzenie Użytkownika, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Serwisu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
 5. Serwis świadczy wszystkie usługi bezpłatnie.
 6. Z usług Serwisu może skorzystać każdy pod warunkiem przyłączenia do sieci Internet i korzystania z obsługującej Serwis przeglądarki internetowej w wersji obsługującej Serwis (aktualny wykaz jest podany na stronie Serwisu). Korzystanie z usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed wyszukiwaniem istnieje możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności Serwisu.
 7. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 8. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pomocą narzędzi online, zgodnie z instrukcjami przewidzianymi przez Właściciela i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z usług Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Właściciel i Redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami itp.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Redaktora spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami itp.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie przez Redaktorów.
 6. Redaktor zamieszcza i rozpowszechnia treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Właściciel ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji usług, wynikającą z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.
 8. W przypadku wystąpienia: konieczności konserwacji technicznej lub informatycznej Serwisu, awarii technicznej lub innego zdarzenia spowodowanego siłą wyższą albo bezprawnym działaniem, których skutkiem będzie czasowe wyłączenie Serwisu, Właściciel Serwisu niezwłocznie podejmie niezbędne kroki do ponownego uruchomienia Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Serwisu w okresie spowodowanym powyższymi zdarzeniami.

§ 5

ZMIANY REGULAMINU I WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG, REKLAMACJE

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników i Redaktorów. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: oprogramowania przeznaczonego do świadczenia usług, szaty graficznej, form i zakresu korzystania z usług lub poszczególnych funkcjonalności.
 2. W przypadku likwidacji Serwisu, Właściciel poinformuje o likwidacji poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronie Serwisu.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. Właściciel Serwisu poinformuje o rezygnacji z udostępniania poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronie Serwisu
 4. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu na adres poczty elektronicznej kontakt@w-centrum.pl lub za pomocą Formularza
 5. Właściciel rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel Serwisu niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 14 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.
 7. Właściciel Serwisu zawiadamia o zmianie Regulaminu Redaktorów poprzez wysłanie stosownego komunikatu na podane przez nich adresy e-mail. Dalsze korzystanie przez Użytkownika i Redaktora z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu
 8. W przypadku braku akceptacji przez Redaktora zmian Regulaminu, Redaktor może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony – jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu.
 2. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione.
 3. Redaktor, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Właścicielowi na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tychże materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji:
  1. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pośrednictwem prowadzonego Serwisu,
  2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej komputerów i innych urządzeń technicznych, w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz jego promocji.
 4. Licencja ta obejmuje prawo wykorzystania fragmentów lub całości materiałów do promocji Serwisu w formie tzw. „zajawek” umieszczanych w serwisach społecznościowych, w szczególności za pośrednictwem: Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowień Regulaminu i z Polityką Prywatności Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Fundacja Semper Art z siedzibą w Józefowie ul. Nowowiejska 5, 05-410 KRS 0000617106 REGON 36440368 NIP 5322059220 oraz Instytut Prawa im. Jana Łaskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi ul. Ogrodowa 14, 41-250 KRS 0000699587 REGON 368513668 NIP 6252462507, (dalej w tym § jako: Administrator).
 3. Kontakt z Administratorem dostępny jest poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@w-centrum.pl,
  2. adres pocztowy, tożsamy z adresem siedzib Administratora, podanym w ust. 2.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu:
  1. zapisywane w urządzeniach końcowych pliki „cookies” (tzw. “ciasteczka”);
  2. logi serwera www przez operatora hostingowego;
  3. nazwy użytkownika i adresu mailowego w przypadku korzystania z newsletteru;
  4. dane identyfikujące (nazwa konta) osoby korzystającej z mediów społecznościowych, przy czym ilość udostępnionych danych zależy od konkretnych użytkowników i jest regulowana oddzielnymi umowami lub regulaminami właścicieli mediów społecznościowych,
  5. dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, niezbędne do nawiązania i podtrzymania komunikacji,
  6. dane identyfikujące (nazwa konta) Redaktorów.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4 i 5 przetwarzane są w następujących calach:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z Użytkownikiem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest egzekucja należności Administratora;
  5. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem podanego adresu e-mail Administratora lub formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
  7. W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny.
  8. Prowadzenie listy blokowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami (dotyczy mediów społecznościowych).
  9. Prowadzenie działań marketingowych własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora lub na podstawie posiadanych zgód,
  10. Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Administratora działalności.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników i Redaktorów następującym podmiotom trzecim:
  1. Google LLC z siedzibą w Mountain View, USA (Google Analitics), w celu korzystania ze statystyk Google Analitics.
  2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA, w celu korzystania z wtyczki społecznościowej Facebook i publikowania w ramach profilu Serwisu na portalu Facebook,
  3. Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, w celu korzystania z wtyczki społecznościowej Twitter i publikowania w ramach profilu Serwisu na portalu Twitter,
  4. WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, w celu publikowania reklam zewnętrznych,
  5. webePartners prowadzony przez spółkę webePartners Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 16/65, 53-238, w celu publikowania reklam zewnętrznych.
  6. organów państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,
  7. przekazywania danych i treści z artykułów Redaktorów innym mediom elektronicznym i mediom tradycyjnym (prasa, radio itp.); o takiej możliwości Redaktor jest informowany w momencie nawiązywania współpracy.
  8. treść każdego opublikowanego artykułu Redaktora jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowych, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań ich kopię nawet po usunięciu z Serwisu.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Każdorazowe przekazanie odbywa się zawsze w zgodzie z przepisami europejskimi, w tym RODO i spełnia standardy ochrony danych osobowych (Privacy Shield). Dane są przekazywane w zakresie korzystania z narzędzi:
  1. Google Analitics, dostarczane przez Google LLC z siedzibą w Mountain View, USA.
  2. Wtyczek mediów społecznościowych: Facebook – Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, USA i Twitter – Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA,
  3. z narzędzi przekazujących mogą korzystać dostarczyciele zewnętrznych reklam: Whitepress, prowadzony przez spółkę WhitePress Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28 i webePartners prowadzony przez spółkę webePartners Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 16/65, 53-238.
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności w tym:
  1. Podczas odwiedzin Serwisu, w ramach plików cookie.
  2. Przez cały czas posiadania konta Redaktora w Serwisie.
  3. Dane dla celów marketingowych przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 9. Administrator informuje, że osoba, której dane są gromadzone ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. sprostowania swoich danych osobowych,
  4. usunięcia swoich danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. do przenoszenia swoich danych osobowych.
 10. W celu, o którym mowa w ust. 9 osoba, której dane są gromadzone, powinna skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w ust. 3 i przedstawić swoje żądanie.
 11. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 12. W celu, o którym mowa w ust. 12 osoba, której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w ust. 3 i przedstawić cofnięcie zgody w sposób wyraźny i jednoznaczny.
 13. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 14. Podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w ust. 4 jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Serwisu i pozostałych usług oferowanych przez Administratora. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością korzystania z pełnych funkcji Serwisu oraz pozostałych usług.
 15. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników lub Podopiecznych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Użytkowników.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail Redaktorów.
 2. Właściciel Serwisu nie wysyła do swoich użytkowników komercyjnych e-maili z reklamami produktów lub usług.
 3. Właściciel Serwisu gromadzi dane, w tym dane osobowe podmiotów, będących Redaktorami Serwisu wyłącznie w celach technicznych związanych z obsługą formalną tych podmiotów. W tym zakresie pełni rolę administratora danych. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
 5. Użytkownik i Redaktor jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z usług Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu ma prawo do zamieszczania i rozpowszechniania w Serwisie reklam lub ogłoszeń innych podmiotów, także w taki sposób, że będą one częściowo zasłaniać treści Użytkowników.
 7. Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu (technicznych i graficznych) należą do Właściciela Serwisu, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych innych podmiotów. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do Właściciela Serwisu.
 8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług jest miejsce właściwe dla Właściciela Serwisu.
 9. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Osoby fizyczne i prawne, zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Właścicielem, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy: kontakt@w-centrum.pl.